Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

Тази година Денят на народните будители, учениците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград, отбелязаха съвместно с децата от ДГ "Детелина" гр. Разград.

Тази година Денят на народните будители, учениците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград, отбелязаха съвме...

"Четенето е най-доброто учение!"

"Четенето е най-доброто учение!"Под това мото учениците от третите класове отбелязаха Националната с...

Финалът на Националната седмица на четенето

Финалът на Националната седмица на четенето за учениците от 4-а клас в ОУ "Отец Паисий" гр. Разград ...

"Приказка без край"

Четвъртокласниците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград четоха "Приказка без край" на своите малки прияте...

"С баба приказка разказвам" Четвъртокласниците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград

"С баба приказка разказвам" Четвъртокласниците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград разказваха заедно със...

 • Тази година Денят на народните будители, учениците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград, отбелязаха съвме...

 • "Четенето е най-доброто учение!"

 • Финалът на Националната седмица на четенето

 • "Приказка без край"

 • "С баба приказка разказвам" Четвъртокласниците от ОУ "Отец Паисий" гр. Разград

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                                                                                                    

Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от ОУ „ Отец Паисий”-гр. Разград дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” – гр. Разград,общ. Разград, обл. Разград  е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на училището са: гр. Разград - п.к 7200, общ.Разград, обл.Разград – на който адрес може да изпращате по пощата искания до училището като администратор на данни или лично да подадете исканията си в канцеларията на училището.

Исканията си може да отправяте и на електронен адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград може да се свържете на електронен адрес: paisii.rz@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград осъществява правомощията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистри на:
 • Ученици
 • Персонал
 • Родители
 • Доставчици
 • Свидетелства/Удостоверения
 • Пропускателен режим
 • Видеонаблюдение
 • Извършване на действия по обработка документите на

ученици, родители, персонал, доставчици и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън  ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (МОН, РУО, НАП, НОИ, МВР, и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Съхраняването на данните е според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на училището.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от ОУ „ Отец Паисий”- гр. Разград мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0879235206

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?