Основно Училище "Отец Паисий"

www.oupaisii.com | гр. Разград

Bulgarian English

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                                                                                                    

Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от ОУ „ Отец Паисий”-гр. Разград дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” – гр. Разград,общ. Разград, обл. Разград  е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на училището са: гр. Разград - п.к 7200, общ.Разград, обл.Разград – на който адрес може да изпращате по пощата искания до училището като администратор на данни или лично да подадете исканията си в канцеларията на училището.

Исканията си може да отправяте и на електронен адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград може да се свържете на електронен адрес: paisii.rz@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград осъществява правомощията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистри на:
 • Ученици
 • Персонал
 • Родители
 • Доставчици
 • Свидетелства/Удостоверения
 • Пропускателен режим
 • Видеонаблюдение
 • Извършване на действия по обработка документите на

ученици, родители, персонал, доставчици и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

            Когато ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън  ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (МОН, РУО, НАП, НОИ, МВР, и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Съхраняването на данните е според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на училището.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от ОУ „ Отец Паисий”- гр. Разград мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на ОУ „Отец Паисий”- гр. Разград.

Контакти

ОУ "Отец Паисий"

адрес: Разград,

ул. "Паисий" № 6

тел: 0879235206

 

Анкета

Харесва ли ви сайта на ОУ Отец Паисий?

ДА! - 83.2%
Не мога да преценя... - 5.8%
НЕ! - 10.6%